განცხადებები

საკრებულოს შესახებ

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოა კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანო − მუნიციპალიტეტის საკრებულო.  საკრებულო აირჩევა 4 წლის ვადით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეების მიერ, პირდაპირი არჩევნებით, საყოველთაო, თანასწორი საარჩევნო უფლების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელსაც თავისი შემადგენლობიდან, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით, სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტით ირჩევს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. ქალაქ რუსთავის მეექვსე მოწვევის საკრებულო, 2017 წლის 21 ოქტომბერს გამართული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად, პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე არჩეული 15 წევრისა და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე არჩეული 10 წევრისაგან შედგება.

2017 წლის 21 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის რუსთავში სულ 104 241 ამომრჩეველი და 84 საუბნო საარჩევნო კომისია იყო. არჩევნებში მონაწილეობა რუსთაველ ამომრჩეველთა 38,66 %–ა მიიღო.

პროპორციულ საარჩევნო სისტემით მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი 5%–იანი ბარიერი ხუთმა  საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს 25 კაციანი შემადგენლობაში უმრავლესობის, 18 მანდატის მოპოვება "ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველომ" შეძლო. აქედან, 10 – მაჟორიტარული სისტემით, ხოლო 8 – პორპორციული წესით. დანარჩენი 7 მანდატი კი ოპოზიციურ პარტიებს შორის შემდეგნაირად გადანაწილდა: 3 მანდატი – „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“,  2  მანდატი – „ბაქარაძე, უგულავა – ევროპული საქართველო“, ხოლო თითო მანდატი  მოიპოვეს „დავით თარხან‐მოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანმა” და „შალვა ნათელაშვილი– ლეიბორისტული პარტიამ“.