განცხადებები

ქალაქის სტრატეგიული განვითარება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა 


 

ქ. რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმა 2020-2022

რუსთავის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმა


 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის დადგენილება #154

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის – გენერალური გეგმისა
და განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე

ზონირების რუკა

ქვეზონების რუკა


 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა

Local economic development plan 2019-2020 


 თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივნისის დადგენილება №226

ქალაქ რუსთავის ტერიტორიული გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცები შესახებ

კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკა 


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების
რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულება 


 თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა

დანართი

დამტკიცებულია თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2014 20 იანვრის N 216 დადგენილებით